Drew-Art

O nas
Promienniki
Ogrzewanie kościołów
Termoterapia
LABORATORIUM
Lampy
Promienniki ceramiczne i kwarcowe
Farby termiczne
Udział w targach
Nasi partnerzy
Kontakt

Nowości

 

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterownik promienników Solster IR01


SPIS TREŚCI

ZESTAW URZĄDZEŃ WSPÓŁPRACUJĄCYCH

STEROWNIK SOLSTER IR01

PODŁĄCZANIE ELEKTRYCZNE STEROWNIKA

Wyprowadzenia zasileń na listwie zaciskowej (białej)

Wyprowadzenia sygnałów sterujących na listwie zaciskowej (zielonej)

REJESTRY MODBUS RTU DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA

Rejestry do bezpośredniego wykorzystania przez użytkownika

Struktura programów sekwencyjnych

STEROWANIE Z PILOTA RĘCZNEGO

STEROWANIE Z PILOTA ŚCIENNEGO

Tryb pracy bezpośredniej

Tryb pracy edycja sekwencyjna

Przykład parametrów programu sekwencyjnego

Tryb pracy sekwencyjnej

 

 

Zestaw urządzeń współpracujących

 

1. Sterownik SOLSTER IR01
2. Pilot ręczy
3. Pilot ścienny
4. Komputer PC z oprogramowaniem transmisji MODBUS RTU

 

Sterownik SOLSTER IR01

 

Sterownik Solster IR01 służy do fazowej regulacji mocy dostarczanej do obciążenia. Zadawanie mocy odbywa się na drodze transmisji MODBUS RTU lub transmisji radiowej. Sterownik współpracuje z dwoma zadajnikami na drodze radiowej - pilotem ręcznym oraz pilotem naściennym.

 

Sterownik IR01 może pracować w następujących trybach:
- sterowania bezpośredniego z pilota ręcznego - Sterowanie radiowe
- sterowania bezpośredniego z pilota ściennego - Sterowanie radiowe
- sterowania sekwencyjnego z pilota ściennego - Sterowanie radiowe
- sterowania bezpośredniego z komputera PC - Sterowanie kablowe MODBUS RTU
- sterowania sekwencyjnego z komputera PC - Sterowanie kablowe MODBUS RTU

 

Tryb sterowania bezpośredniego polega na zadawaniu z dowolnego pilota lub komputera PC poziomu wysterowania wyjścia sterownika. Pomiędzy kolejnymi poleceniami sterującymi utrzymywana jest stałe wysterowanie wyjścia.

 

Tryb sterowania sekwencyjnego polega na zmianie wysterowania wyjścia sterownika w funkcji czasu. Program sterujący jest wykonywany w sterowniku. Może składać się z 10 odcinków, oraz 99 powtórzeń. Program sterujący zadawany jest z pilota ściennego lub z komputera PC.

 

Parametry techniczne sterownika IR01

Napięcie zasilające 230 V
Max. prąd obciążenia 10 A
Częstotliwość pracy 50 Hz
Zakres sterowania mocą 0-100 %
Rozdzielczość sterowania mocą 1 %
Zadawanie wysterowania mocy MODBUS_RTU
Szybkość transmisji MODBUS_RTU 9600
Zakres adresów sieciowych 1-126
Adres serwisowy sieciowy 127
Zadawanie sterowania mocy transmisja radiowa
Pasmo częstotliwości 863 MHz
Moc nadajnika 10 mW
Zakres adresów sieciowych radiowych adres radiowy wspólny z transmisją MODBUS RTU
Zasięg starowania radiowego ok. 200 m w terenie otwartym

 

Podłączenie elektryczne sterownika

 

Sterownik IR01 jest urządzeniem elektrycznym dużej mocy. Podłączenie elektryczne musi być wykonane w sposób gwarantujący prawidłową eksploatację instalacji elektrycznej.
Zaciski przyłączeniowe mocy pozwalają na użycie przewodów do 4mm2

 

Uwaga: W przypadku równoległej pracy kilku sterowników niedopuszczalne jest wykonywanie rozdziału mocy bezpośrednio na zaciskach sterownika. Rozdział mocy należy wykonać na odpowiedniej szynie zbiorczej, indywidualnie doprowadzić zasilanie do poszczególnych sterowników. Obwód zasilający musi posiadać zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe szybkie (zabezpieczenie triaka). Prąd znamionowy triaka wynosi 25A, jednakże ze względu na konstrukcję filtru przeciwzakłóceniowego oraz ścieżek przewodzących prąd przyjęto zabezpieczenia na poziomie 10A. Sterownik SOLSTER IR01 jest elementem wydzielającym ciepło. W miejscu instalacji sterownika należy zapewnić swobodny przepływ powietrza, w przypadku skrzynek zamkniętych - wymuszoną mechanicznie wymianę powietrza do otoczenia.

 

Wyprowadzenia zasileń na listwie zaciskowej (białej)

 

 

Od lewej strony: .
Grzejnik: Sterowanie (zielona listwa):
1. Przewód N instalacji obciążającej 1. + Rezerwa
2. Przewód U instalacji obciążającej 2. - Rezerwa
Zasilanie 3. L+ RS485
3. Przewód L instalacji zasilającej 4. L- RS485
4. Przewód N instalacji zasilającej .
5. Przewód PE instalacji zasilającej .

 

Uwagi:

Wyłączenie sterowania mocy z urządzenia zadającego wysterowanie sterownika IR1 nie jest jednoznaczne ze zdjęciem napięcia na obciążeniu.

Jakiekolwiek prace podłączeniowe mogą się odbywać po trwałym i widocznym odłączeniu zasilania sieciowego.

Sterownik mocy nie posiada wbudowanych bezpieczników. Układ zabezpieczenia zwarciowego, przeciwporażeniowego powinien być zrealizowany w zewnętrznych obwodach rozdziału zasilania.

 

Wyprowadzenia sygnałów sterujących na listwie zaciskowej (zielonej)

 

Sterowanie (listwa zielona)

+ Rezerwa
- Rezerwa
L+ RS485
L- RS485

 

Zaciski na zielonej listwie przyłączeniowej służą do podłączenia sterowania cyfrowego sterownikiem IR1. Wykorzystywany jest powszechnie stosowany w instalacjach przemysłowych standard transmisji RS485 z protokółem MODBUS RTU. Umożliwia to podłączenie sterownika do innych urządzeń zadających stopień wysterowania sterownika IRx. Szczególnym przypadkiem wykorzystaniem sterowników mocy IRx może być podłączenie do stacji wizualizującej parametry w nadzorowanym obiekcie i zadawanie z niej stopnia wysterowania sterownika.

 

Rejestry MODBUS RTU dostępne dla użytkownika

 

Rejestry do bezpośredniego wykorzystania przez użytkownika

 

Mod[16] = xx adres sieciowy i radiowy 1-126 (EEPROM)

 

Uwaga: adres sieciowy można wprowadzić jedynie na drodze transmisji MODBUS RTU z adresem urządzenia 127. Jest to uniwersalny adres dla wszystkich urządzeń. W trakcie programowania adresu może być wyłącznie podłączone jedno urządzenie do linii transmisyjnej.

 

Mod[126]=0-100 % poziom wysterowania wyjścia (tylko w trybie pracy bezpośredniej)
Mod[126]=102 Zwiększ o 1% wysterowanie wyjścia (tylko w trybie pracy bezpośredniej)
Mod[126]=103 Zmniejsz o 1% wysterowanie wyjścia (tylko w trybie pracy bezpośredniej)
Mod[126]=104 Zwiększ o 10% wysterowanie wyjścia (tylko w trybie pracy bezpośredniej)
Mod[126]=105 Zmniejsz o 10% wysterowanie wyjścia (tylko w trybie pracy bezpośredniej)
Mod[126]=160 Zatrzymanie wykonywania programów sekwencyjnych
Mod[126]=161 Start od początku wykonywania programów sekwencyjnych

 

Struktura programów sekwencyjnych

 

Od rejestru Mod[21] do rejestru Mod[70] znajduje się przestrzeń do wpisania programu sekwencyjnego.(EEPROM).

 

Programy sekwencyjne posiadają dwa polecenia:
- Czas-poziom [01]
- Powtórzenia [02]

 

Polecenie Czas-poziom składa się z kolejnych 5 bajtów.
bajt 0 - 01 identyfikacja rozkazu
bajt 1 - 00-59 sekundy trwania odcinka
bajt 2 - 00-59 minuty trwania odcinka
bajt 3 - 00-23 godziny trwania odcinka
bajt 4 - 00-99 %wysterowania wyjścia na koniec odcinka czasowego

 

Polecenie Powtórzenia składa się z 2 kolejnych bajtów.
bajt 0 - 02 identyfikacja rozkazu
bajt 1 - 00-99 ilość powtórzeń programu sekwencyjnego

 

Program sekwencyjny zaczyna się zawsze od adresu Mod[21]. Każdy krok - max 10 zajmuje kolejne 5 bajtów. Na końcu zawsze znajduje się polecenie [02] mówiące o ilości powtórzeń.
Znając strukturę poleceń można ręcznie z PC wpisać program sekwencyjny.

 

Sterowanie z pilota ręcznego

 

Pilot ręczny pozwala na sterowanie w trybie bezpośrednim. Z poziomu pilota ręcznego można wybrać urządzenia o adresach 0-6.

 

Adres [0] jest wspólny dla wszystkich urządzeń sterowanych radiowo.

 

Adresy[1-6] są adresami indywidualnymi. W jednej sieci adresy indywidualne nie mogą się powtarzać.

 

Pilot posiada 5 przycisków.
Lewy dolny przycisk ma przyporządkowany adres 1
Lewy górny przycisk ma przyporządkowany adres 2
Prawy górny przycisk ma przyporządkowany adres 3
Prawy dolny przycisk ma przyporządkowany adres 4
Jednoczesne wciśniecie klawiszy 1,2 przyporządkowuje adres 5
Jednoczesne wciśniecie klawiszy 3,4 przyporządkowuje adres 6

 

Klawisz środkowy włącza zasilanie pilota na ok.10 sek. Każde naciśniecie klawiszów o adresach 1- 4 powoduje przedłużenie pracy pilota o kolejne 10 sek. W celu wybrania adresu urządzenia wykonawczego na pilocie ręcznym należy przed naciśnięciem klawisza włączającego zasilanie wcisnąć klawisz z przyporządkowanym numerem 1-6. Dioda świecąca na czas ustawiania adresu sieciowego zapala się na czerwono. Jeżeli przed naciśnięciem klawisza zasilanie nie będzie wciśnięty żaden klawisz, pilot wyśle sygnał radiowy nr.0 na który zareaguje każde urządzenie danej sieci radiowej.

 

Włączenie zasilania pilota sygnalizowane jest zielonym kolorem diody LED. Po włączeniu zasiania pilota ręcznego zmieniają się definicje klawiszy.

 

Lewy dolny przycisk zmniejsza wysterowanie wyjścia o - 1 %
Lewy górny przycisk zmniejsza wysterowanie wyjścia o -10 %
Prawy górny przycisk zwiększa wysterowanie wyjścia o 10 %
Prawy dolny przycisk zwiększa wysterowanie wyjścia o 1 %

 

Każdorazowe włączenie zasilania pilota wymaga wybrania uprzednio adresu urządzenia wyjściowego. Nie wybranie adresu przyporządkowuje adres 0 wspólny dla wszystkich urządzeń sterowanych radiowo.

 

Sterowanie z pilota ściennego

 

Sterowanie z pilota ściennego umożliwia:

 

- sterowanie w trybie bezpośrednim
- Ustawianie parametrów programu sekwencyjnego
- Włączanie trybu pracy bezpośredniej lub sekwencyjnej

 

Pilot ścienny posiada 5 klawiszów
- Skrajny lewy klawisz włącza zasilanie
- lewy górny klawisz zwiększała wartość wybranego parametru o 1
- środkowy dolny klawisz zmniejsza o 1 wartość wybranego parametru
- prawy górny klawisz akceptuje wybór opcji
- prawy dolny klawisz akceptuje dokonane zmiany parametrów i powoduje powrót do poprzedniej lub następnej opcji pracy.

 

Naciśnięcie klawisza zwiększającego wartość parametry powoduje wybór jednego z 4 trybów pracy:

 

- Tryb pracy bezpośredni
- Tryb pracy edycja sekwencyjna
- Tryb pracy sekwencyjnej
- Tryb pracy (rezerwa)

 

Tryb pracy bezpośredniej

 

Wybranie "Trybu pracy bezpośredniej" umożliwia natychmiastową zmianę poziomu wysterowania wybranego adresem sieciowym urządzenia wykonawczego. Po wyborze trybu bezpośredniego należy prawym górnym klawiszem zaakceptować wybór, co spowoduje przejście do opcji wyboru adresu sieciowego. Wyświetli się komunikat "Adr.siec.ste.A00"


Klawiszami lewy górny lub środkowy dolny należy wybrać adres sieciowy urządzenia które chcemy obsłużyć. Po wybraniu adresu sieciowego klawiszem prawy górny należy zaakceptować dokonany wybór Pilot ścienny przejdzie do trybu bezpośredniego sterowania wyjścia urządzenia o wybranym numerze sieciowym. Na czas sterowania bezpośredniego klawisze uzyskują następujące znaczenie:

 

- lewy górny klawisz zmniejsz wysterowanie wyjścia o 10%
- środkowy dolny klawisz zmniejsz wysterowanie wyjścia o 1%
- prawy górny klawisz zwiększ wysterowanie wyjścia o 10%
- prawy dolny klawisz zwiększ wysterowanie wyjścia o 1%

 

Wyjście z trybu sterowania bezpośredniego wymaga samoczynnego wyłączenia się pilota ściennego po upływie ok. 30 sek od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza funkcyjnego (klawisz włączenie zasilania nie jest klawiszem funkcyjnym).

 

Tryb pracy edycja sekwencyjna

 

Wybranie "Trybu pracy edycja sekwencyjna" pozwala na modyfikacje wpisanego lub wprowadzeniu nowego programu sekwencyjnego do urządzenia o wybranym numerze sieciowym. Po wyborze trybu edycji sekwencyjnej należy prawym górnym klawiszem zaakceptować wybór, co spowoduje przejście do opcji wyboru adresu sieciowego. Wyświetli się komunikat "Adr.siec.ste.A00" Klawiszami lewy górny lub środkowy dolny należy wybrać adres sieciowy urządzenia które chcemy obsłużyć. Po wybraniu adresu sieciowego klawiszem prawy górny należy zaakceptować dokonany wybór. Pilot ścienny przejdzie do trybu edycji programu sekwencyjnego w urządzeniu o wybranym numerze sieciowym.

 

W momencie akceptacji numeru sieciowego następuje odczyt na drodze radiowej zapisanego w urządzeniu o wybranym numerze sieciowym, całego programu sekwencyjnego. Edycja odbywa się wyłącznie w pamięci RAM pilota ściennego.

 

Uwaga: Jeżeli z jakichkolwiek powodów wyłączy się zasilanie pilota ściennego, dokonane modyfikacje nie zostaną przesłane z powrotem do sterownika. Zawartość programu sekwencyjnego w sterowniku nie ulegnie zmianie.

 

Po akceptacji adresu sieciowego należy wybrać numer kroku programu sekwencyjnego. Wykorzystanie klawiszy jest analogiczne do wyboru adresu sieciowego.
Przejście do poziomu edycji programu sekwencyjnego powoduje wyświetlenie następującego komunikatu:

ss
mm
gg
Moc%
00
00
00
00

ss oznacza sekundy odcinka sekwencyjnego
mm oznacza minuty odcinka sekwencyjnego
gg oznacza godziny odcinka sekwencyjnego
Moc% oznacza procentowe wysterowanie wyjścia

 

Suma sekund, minut, godzin jest czasem trwania pojedynczego odcinka sekwencyjnego.

 

Moc% jest wartością osiąganą na końcu trwania odcinka sekwencyjnego. Jako wartość początkowa przyjmowana jest bieżąca wartość wysterowania wyjścia w momencie startu odcinka sekwencyjnego. Pośrednie wartości wysterowania wyjścia są proporcjonalne do różnicy pomiędzy stanem początkowym a końcowym względem zadanego czasu trwania odcinka.
W celu przejścia do edycji następnego kroku programu sekwencyjnego należy nacisnąć bardzo krótko prawy dolny klawisz, dokonać wyboru numeru kolejnego kroku, wejść do edycji kroku sekwencyjnego naciskając Prawy górny klawisz.

 

Dłuższe przytrzymanie klawisza prawy dolny powoduje przejście do trybu edycji ilości powtórzeń.

 

Po wprowadzeniu liczby powtórzeń klawiszem prawy dolny powracamy do głównego "Trybu wyboru ". Jednocześnie następuje przepisanie zmodyfikowanego programu sekwencyjnego do urządzenia o wybranym uprzednio adresie.

 

Przykład parametrów programu sekwencyjnego

 

Krok0 02 00 00 00
Krok1 00 01 00 50
Krok2 00 10 00 50
Krok3 00 05 00 00
Ilość powtórzeń 3

 

Program wykona:

 

Krok0 Ustawienie wysterowania wyjścia na wartość 0%
Krok1 Przez czas 1 minuty wysterowanie wyjścia będzie liniowo narastać od wartości 0% do 50%
Krok2 Przez czas 10 minut wysterowanie wyjścia będzie utrzymane na poziomie 50%
Krok3 Przez czas 5 minut wysterowanie wyjścia będzie liniowo zmniejszane od wartości 50% do wartości 0%.
Ilość powtórzeń 3 Cykl od kroku 0 do kroku 3 zostanie powtórzony 3 razy

 

Po 3 krotnym powtórzeniu wartość wyjścia pozostanie na poziomie wartości ostatniego końca odcinka programu sekwencyjnego, czyli 0%

 

Ponowne wystartowanie programu sekwencyjnego wymaga wysłania polecenia START programu sekwencyjnego z pilota ściennego lub Mod[126]=161 z PC. Polecenie START zawsze powoduje rozpoczęcie wykonywania programu sekwencyjnego od początku.

 

Zatrzymanie programu sekwencyjnego w dowolnej chwili wymaga wysłania polecenia STOP programu sekwencyjnego z pilota ściennego lub Mod[126]=160 z PC.

 

Tryb pracy sekwencyjnej

 

Wybranie "Trybu pracy sekwencyjnej" pozwala na przesłanie polecenia START lub STOP pracy sekwentera w urządzeniu o wybranym numerze sieciowym. Po wyborze "Trybu pracy sekwencyjnej" należy prawym górnym klawiszem zaakceptować wybór, co spowoduje przejście do opcji wyboru adresu sieciowego. Wyświetli się komunikat "Adr.siec.ste.A00" Klawiszami lewy górny lub środkowy dolny należy wybrać adres sieciowy urządzenia które chcemy obsłużyć. Po wybraniu adresu sieciowego klawiszem prawy górny należy zaakceptować dokonany wybór. Pilot ścienny przejdzie do trybu sterowania wykonywaniem programu sekwencyjnego w urządzeniu o wybranym numerze sieciowym.

 

W celu wysłania polecenia START programu sekwencyjnego należy nacisnąć lewy górny klawisz. Wyświetli się polecenie START. Wysłanie polecenia START nastąpi w chwili naciśnięcia prawego górnego klawisza. Chcąc wysłać polecenie STOP programu sekwencyjnego należy nacisnąć środkowy dolny klawisz .Wysłanie polecenia STOP nastąpi w chwili naciśnięcia prawego górnego klawisza.
Powrót do trybu wyboru trybów pracy klawiszem prawy dolny.

Drewart-Energy Sp. z o.o. Copyright (c) 2005-2014